runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan


Vr 3 Västra Hovlanda, Hammarö
Hovlandastenen
Den här runstenen ser vid en första anblick ut som en komplett inskrift, men om färgen hade varit kvar skulle man snart kunna konstatera att runorna är inskrivna i två rader där den vänstra är avhuggen upptill. På bilden nedan (från skylten bredvid stenen) ser man Peringskiölds avbildning från 1700-talet, och då fanns det en bit till bevarad. Var den delen är idag vet dock ingen.

Skylten

Som kuriosa kan även nämnas att stenen kördes ner av en lastbil 1958, varför man fann det påkallat att flytta stenen till nuvarande plats.

// : biaurn : ris-- (: stin : þin ...)
iftr : iskir : si ...


"Björn reste denna sten
efter Esger, sin ..."

Enligt lokala sägner bland allmogen handlar inskriften om en kungason som bott på platsen under vikingatid. Länge fanns här även sex ättebackar, alltså gravhögar, men de är lite knepiga att upptäcka idag. En annan historia förtäljer att en smed tog runstenen för använda den i sin smedja som härdsten, men givetvis drabbades han av nattliga syner som inte gick över förrän han återbördat stenen. Man ska alltså inte förstöra runstenar - tänk på det!
Närbild på stenytan
Runorna är svåra att urskilja när de inte är imålade
Det finns en hel del skrivet om den här runstenen, och givetvis blir lokala fornminnesforskare extra intresserade när det är så pass ovanligt med runinskrifter i Värmland. Den äldsta noteringen är från 1683 i en så kallad "ransakning":

Wedh W. Hoflanda finss Een steen medh Runske Bokstäfuer På, men ingen weeth någott Att Berätta om den Samma.
En regementsfältskär från trakten vid namn Daniel Noreen hade betydligt utförligare uppgifter att lämna om den här runstenen. Bland annat skrev han följande:
Stenen som består af en stor och en liten har iag fördt til bakas, till sit gambla ställe på Hammarön och gården Hoflanda därest han ligger på nordre sidan på en stenrösa uti et giärde, ungefär tiugo ahlnar ifrån däs rätta ställe warest han af ålder stådt, och nu är et stall där bygt. Foten af siälfwe Runsten är af owuligt folck af slagin, som ochså där utmäd ligger: män ingen runa fins därpå som dock tyckes höra till de andre runor.
Avslutningsvis kan man idag bara säga att vi inget vet om de personer som anges på stenen mer än vilka namn de burit. Vi vet inte ens vilket släktskapsförhållande de har haft eller vad som hände Esger. Men så är det å andra sidan med de allra flesta av våra runinskrifter.