runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Uppland
Enköping
Norra Ekoln
Grillby och Trögd


U 696 Veckholms kyrka

Stenen vid stapeln
Detta är en runsten som Bureus i Bautil sades ligga i "Wekol Kyrkedör", och han nämnde den tillsammans med några andra numera försvunna stenar. Bland annat fanns ett fragment från en bildsten som hade en ristad tupp gått förlorad (som ändå fått beteckningen U 694), liksom en annan runristad sten (U 698) som hade en spännande inskrift med den möjliga formuleringen

han föll i Livland med Frögers här
 

Närbild på korset

När Dybeck var i trakten 1860 konstaterade han att alla fornminnen var i uselt skick, och i sin reseberättelse skriver han:

Weckholms och Kungs-Husby socknars
fornlemningar äro alla högst illa medfarna
och en mängd runstenar af dem som här
funnits äro förkomne. Sålunda saknades
Weckholms sockens märkligaste runsten...

Klockstapeln sedd från parkeringen

...--· ra--a· st-...-t· a-ui· lausa
· s---· --...--· ilbi· sial hans

"...resa stenen efter Alver, sin frigivne...
(Gud) hjälpe hans själ."
Inskriften är mycket skadad efter att ha legat som tröskel in till kyrkan, men ett intressant ord finns dock bevarat, nämligen lausa. Man har tolkat det som ordet løysi, vilket i så fall skulle betyda en 'frigiven träl'.

Stenen har efter Dybecks besök tagits fram ur kyrkogolvet och stod sedan länge lutad mot kyrkogårdsmuren bredvid U 695 innan den fick sin nuvarande plats vid den stora klockstapeln för inte så länge sedan. Klockstapeln står för övrigt på ett gravfält med några gravar som fortfarande är synliga för en besökare.

Dybeck utdelar för övrigt följande roligt formulerade känga apropå det bedrövliga tillstånd traktens runstenar befann sig i:

Presterne äro de aldra klenaste konservatörer
av minnesmärken.


Veckholms klockstapel