runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Uppland
Enköping
Norra Ekoln
Grillby och Trögd


U 757 Ullstämma

Ullstämmastenen på gården
Den här runstenen står uppställd på en liten kulle tillhörande gården Ullstämma. Nu för tiden inkräktar man nästan på privat område, men faktum är att det är den gamla vägen som ringlar bort mot nästa gård bakom häststallarna.

Slingorna i närbild

Redan Bureus kände till stenen på 1600-talet när han skriver om den:

J Ullstämma Giärdet, Wäster om Per Simonssons gårdh, een Runesteen skrifwin på een sijda, 2 al:r öfwer Jorden, men ingen weet hvadh den betyder.

Som synes är stenen slagen mitt itu, och detta har skett i slutet av 1800-talet enligt de tidningsnotiser som är skrivna av en Albert Öberg i både Upsala Nya Tidning och Aftonbladet. Han påpekar att något måste göras åt "Wandalismen". Stenen låg vid tiden som hörnsten under ett stall. Ännu 1924 hade inget gjorts, men i en skrivelse till RAÄ författad av J.H. Söderlund erbjuder han sig att resa upp stenen på den plats som en "90-årig ullstämmagubbe" visste var ursprungsplatsen.

bal(i· auk· iki-i)orn· auk· uikbi(or)n·
þiR litu· risn· sten· at· uibiorn·

"Balle och Ingebjörn och Vigbjörn,
de läto resa stenen efter Vibjörn."
Ristningsytan är förstås skadad efter den omilda behandlingen genom åren, men den lilla delen som saknas till höger i fotändan var skadad redan på Bureus tid enligt de avbildningar som då gjordes. När sedan Celsius var på platsen 1730 kunde han konstatera att den övre delen var sliten och svårläst. Annars tyckte han att det var en "ofantlig steen, och krokog, dock wacker ritning". Tack vare Peringskiölds träsnitt i Monumenta vet vi idag vad det har stått i de skadade partierna på stenen (delarna i parentes ovan).

Brate föreslår att den Balle som omnämns är den kände runristaren Balle, vilket är ganska troligt om man tittar på både runor och ornamentik. Att släktingar fick ett gemensamt namnled, här -björn, kallas för variation inom runforskningen.
Gården i bakgrunden
Tack vare Söderlunds engagemang togs stenen ut 1926, men då saknades den övre delen, som dock hittades två år senare vid en reparation i grunden till den byggnad där de så olyckligt hamnat. Delarna fogades samman med järnkrampor 1929. Den lilla kullen är troligen en av ursprungligen tre gravhögar som ska ha funnits här.