runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Västmanland


Vs 14 Björksta
(nu på Historiska museet i Stockholm)

Närbild på inskriften
Som synes är detta ingen runsten, men väl en medeltida runinskrift. Runorna finns ristade i ett av järnbeslagen på den praktfulla kyrkoporten till Björksta kyrka. Idag finns den att beskåda på Historiska museet i Stockholm.

Det är oklart om de namn som nämns är byggmästare till hela kyrkan eller om de endast har förfärdigat den här konstfulla dörren. Kyrkan är från senare delen av 1200-talet, och man har velat tidsbestämma den här dörren till tidigt 1300-tal. Man känner till en ombyggnad av kyrkan ungefär då, och det är nog troligt att den här vackra ristningen kom till då. Under medeltiden var det ganska vanligt med runristade föremål i kyrkorna, och förutom portar ristade man i dopfuntar, kyrkklockor, rökelsekar osv. Faktum är att många av de kända runinskrifterna är medeltida, och att det då rör sig om lösa föremål.

Inskriften var känd redan av Bureus och dörren hamnade i Stockholm 1895. Järnbeslaget med runorna på syns snett uppåt vänster från låset sett.


guþ :: signe :: iþær :: mæstær :: ruþinger :: ok : bo : fris : o : alfa :

"Gud signe eder, mäster Röding och Bo Fris. O, Alfa."

I mina återgivna runor här ovan har jag använt mig av ett stunget u, alltså ett Y, för att återge det n med en prick som troligen ska läsas gn i 'signe'. Det medeltida runalfabetet skiljer sig en smula från det vikingatida, men egentligen är det samma runor, fast med fler stungna varianter.

Man kan inte veta säkert om det är de två mästersmederna som Gud ska signa, eller om det gäller alla som kommer in kyrkan. Mäster Röding är troligen av tysk härkomst, medan Bo förmodligen kommer från det mer specificerade Friesland. Skickligt utförd smideskonst är det, och skickliga smeder reste runt i Europa då de var eftertraktade hantverkare.

En intressant detalj på den här ristningen är avslutningen "O alfa". Helt klart rör det sig om Kristusmonogrammet som återges i bibeln av Johannes: "Jag är alfa och omega, början och slutet ..." Det märkliga i sammanhanget är dock att runristarna här har kastat om de två grekiska bokstäverna - oklart varför!

En synnerligen vackert ornamenterad kyrkdörr är det hur som helst!
Hela porten
Hela porten i all sin prakt!