runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Småland
Vetlanda
Östkusten
Eksjö
Växjö


Sm 100 Glömsjö

Stenen i Glömsjö
Det här är en av två runstenar på varsin sida om Kroppån - den andra heter Sm 99 Nederby. Båda stenarna omnämner samma brobygge, men är resta av olika personer vid olika tidpunkter. Det kan helt enkelt vara så att den här stenens resare har reparerat eller förbättrat den bro som resaren till den andra stenen skriver om. Högst sannolikt markerade hur som helst ån gräns mot nästa gårds ägor redan på vikingatiden.

Stilen på den här stenen brukar man kalla Ringerik, och ett typiskt drag är knorrarna nedtill som stöder ett litet bladornament. Runstenen är högre än vad den kanske ser ut för på bilden, nämligen omkring två och en halv meter, så runorna är ganska stora.

I gamla anteckningar kan man läsa att stenen låg omkullvräkt alldeles i åkanten, och att den därtill tidvis brukade hamna under vatten. Som om inte det vore nog användes den som eldningsplats vid kräftfångst i ån. På 1840-talet byggdes dock en nyare bro här, och då flyttade man i alla fall upp stenen en bit. 1885 lät Algot Friberg resa upp den vid landsvägen på den plats där man nu kan se den. Dagens landsväg och bro finner man dock ett hundratal meter norrut. Tittar man noga på bilden så syns vägen i bakgrunden.

En gammal sägen berättar att ett helt brudfölje ska ha omkommit här, så det var många som tog det säkra före det osäkra och klev av vagnen innan man passerade över bron. Dessutom tydde en präst inskriften med:

När du kommer till Kroppe å,
får du stiga af och gå!


Nedan ser man vyn över ån mot det ställe där Sm 99 står!

x þormar x let x kiara x bro þesi x eftiR x sagsa x sub x sin x
ku
þ x hialbi x ont hans x uel x

"Tormar lät göra denna bro efter Saxe, sin son.
Gud hjälpe hans ande väl."

Tormar är ett ovanligt namn som bara förekommer på en sten till, även den i Småland (Sm 33). Förleden är förstås Tor- medan efterledens -mar är ett forntida mærr, som betyder 'berömd'. Saxe är däremot vanligare och kan antingen syfta på folket i det gamla Saxland (norra Tyskland ungefär) eller ordet sax, som då betyder 'svärd'. På bilden här nedanför ser man resarens namn tydligt.
Utsikt mot Sm 99
Att göra bro var en gudi behaglig gärning på 1000-talet. Gjorde man en insats för framkomligheten till mässan i kyrkan kunde man vara säkrare på en plats i himmelriket, och kyrkans män läste några extra förböner över dem som finansierade sådana byggen. Det behövde nödvändigtvis inte vara en regelrätt bro över vattnet, utan stockar och stenar tillsammans med grus och annan fyllning som gjorde att man kunde gå torrskodd över en sankmark var också en bro. Här har det nog varit frågan om både en träbro och en kraftig vägbank, men spåren har försvunnit i och med den sjösänkning som gjordes 1868.
Tormar
Korset i stenens topp
En närbild på þormar som lät resa stenen.
Korset visar att det var kristna människor som lät resa stenen eller som omnämns på densamma.