runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Småland
Vetlanda
Östkusten
Eksjö
Växjö


Sm 110 Vetlanda
Torget, Apoteksparken

Stenen mitt i Vetlanda
Den här stenen hittar man ganska lätt, bara man hittar till Vetlanda - den står nämligen mitt i Apoteksparken invid Storgatan. Här har den dock inte stått sedan den restes, utan den stod från början vid en by i utkanten av Vetlanda som hette Torget där flera vägar strålade samman. Stenen var rest bokstavligt talat mitt i vägen, och den kallades länge allmänt för Resesten.

Carl von Linné passerade här på sin väg mot Öland 1741, och som alltid skrev han en anteckning om det han såg:

En Runesten stod mitt på wägen 1/4 mihl förr
än man kom tillbakars til Hwittlanda, men war
så aldeles öfwerdragen af Lichene crustaceo &
leproso
, at han omögligen läsas kunde, ther
man ej haft en hel dags tid honom at rengiöra.

Ett halvsekel senare verkar stenen helt ha ramlat ner i leran i vägbanan:

Den 23 Sept. uprestes stenen åter - vid Wetlanda landsväg och Marknadsplats - 12 man ifrån Kyrkobyen voro mig behielpliga hvilka bekommo Brännevin för 24 sk.

· arinmun : sati stin : þansi : eftiR : heru : fþur : s-----
· bruþr : sina : þurbun : auk : nfa :

"Ärinmund satte denna sten efter Hära, sin fader, (och) sina bröder Torbjörn och Näve."

Man har antagit att de båda namnen arinmun och þurbun skulle indikera ett typiskt uttal för trakten och tiden, eftersom de egentligen stavas med d i slutet. Säker kan man dock inte vara, särskilt med tanke på att det saknas fler runor på ställen där de borde finnas.

Namnet nfa kan man tolka på mer än ett sätt: antingen avses Hnæfi 'näve' eller Næfi 'näbb' eller 'näsa', men det kan även betyda brorson eller systerson (jmfr nevö).
Heru

Namnet Hära betyder egentligen 'gråhårig'.

Det finns en trolig koppling mellan den här stenen och den som står vid Sandsjö, Sm 71, i och med namnet Hära. På Sandsjöstenen nämns två Hära, men på den här rör det sig i så fall om den yngste av dessa. Ärinmunds far var alltså Hära enligt den här stenen, medan Ärinmund var farbror till den Ärinvard som lät resa stenen i Sandsjö. Krångligt? Det blir värre: Ärinvards far hette enligt Sm 71 Hägge, men eftersom denne Hägge inte finns omnämnd på den här stenen som en av bröderna kan man förslagsvis anta att han faktiskt haft en annan mor än de övriga bröderna. Inte särskilt ovanligt under vikingatiden (eller i våra dagar heller för den delen). Att de båda stenresarna dessutom verkar ha släktskap via sina namn (så kallad variation i namnskicket) förstärker förstås bilden av att stenarna hör ihop. Det kanske var så att den äldste sonen i varje familj i släkten fick ett namn med Ärin-, som för övrigt betyder 'örnbeskyddare'. Problemet med olika mödrar som är inblandade kanske också är förklaringen till varför Sandsjöstenen har det innehåll den har?