runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Uppland
Enköping
Norra Ekoln
Grillby och Trögd


U 870 Säva vad

Stenbumlingen vid bron
Den här stora och märkligt formade stenbumlingen ligger idag invid landsvägen mellan Enköping och Uppsala vid Säva bro. Runstenen är omnämnd redan i Ransakningarna från 1672, men avbildad först 1726 av Celsius (inte han med termometern dock). Den 4:e juli, 50 år innan USA deklarerar sin självständighet, skrev han följande:

Säfwa, i gärdet, straxt wid byn, en stor jordfast
sten, med en slät gafvel, dock runorna till en
dhel bortflisade. De som qwar äro, äro teml.
diupt inhuggne.

Dybeck noterade 1857 att delar av stenblocket troligen sprängts bort och lagts i den bro som fanns över vadstället sedan gammalt. Den bro som finns på platsen idag ligger ungefär där stenen från början var placerad. När denna bro skulle byggas var man tvungen att försiktigt kila sönder stenen bit för bit, för att sedan sätta ihop den igen ett stycke från vägbanan. Stenbumlingen var redan så pass skadad att den hade behövt en översyn hur som helst, så det var kanske bra att man gjorde på det här viset. 1932 fogades den samman med cement och stenkitt, innan den ställdes upp på sin nuvarande plats.

... k : onek(R :) þai(R) litu : marka : stain :
þ(insa : at rok br)oþu(r :) s(en) ... þbiarn : hiu


"... och onekR de läto rista denna sten efter Rok, sin broder ...
Ödbjörn (?) högg."

Namnen är en smula svårtydda, och den första delen av slingan är helt förlorad - troligen har det stått minst tre namn här. onekR kan vara en felristning för onemR, alltså Onäm, som finns belagt i andra sammanhang. Annars funderar de lärde på om det är ett namn som inte har setts någon annanstans. Ett exempel skulle kunna vara ohníga med betydelsen 'den som inte böjer sig' eller 'den som inte är låg eller fattig'. Ristarens namn är även det svårtytt, men Auðbiorn ligger väl närmast till hands.
Lite närmare titt

Som synes är ristningen ganska medfaren!

Ristningen har skadats svårt av eldning framför stenen redan under historisk tid. De stora fyrkantiga bitarna sprängdes dock bort så sent som 1852 vid brobygget, och ristningen återupptäcktes dessvärre för sent. Delar av ristningen känner man därför enbart till tack vare äldre avskrifter av Celsius. Tyvärr ritade han inte av ristningen, för det verkar som om det har funnits någon form av bild eller ornamentik till höger om själva runslingan. Idag är ju den delen borta, så det går inte ens att gissa sig till vad det kan ha varit.

Även U 862 finns tvärs över stora vägen.


Säva gård

Säva gård