runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Närke
Närkeslätten
Glanshammar


Nä 30 Äversta, Glanshammar 

Fragmenten i ladan
Det här är ingen runsten, utan tre fragment. Ingen av de tre delarna passar dock ihop, men att döma av den ornamentik man kan skönja och de få runor som finns kvar, tyder det mesta på att de trots allt måste vara från en och samma runsten från början. Fragment A+C finns dokumenterade redan 1908, medan fragment B omnämndes först 1950 i och med den runstensinventering som då gjordes.

Stenarna hittades när gårdens ägare skulle utföra byggnadsarbeten på gården. Man kan anta att den hela runstenen troligen har stått längs Eriksgatan som passerade här, och stenens höjd torde ha varit omkring två meter.

Vissa detaljer i ornamentiken tyder på att det kan vara samma ristare som gjort denna sten och stenarna vid Glanshammars kyrka (se Nä 26).

Fragmenten har hittats på en gård som ligger i en mycket rik fornminnestrakt, med fynd som den uppmärksammade Hassleskatten och en guldgubbe från Husby. Se bilden nedan!

Fragment A: ...sin : stih...
Fragment B: ...ft...---...m...
Fragment C: ...---...--...

A-fragmentet
fragment A finns den ovanliga formen av s-runan som brukar kallas ett spegelvänt stols-s.
B-fragmentet
fragment B är runorna svårlästa, men har tolkats som 'ft' utifrån bistavarnas placering.
C-fragmentet
Fragment C har endast kvar nederdelen av fem huvud-
stavar. Man kan skymta dem på den vänstra kanten, bara man vet vad man ska titta efter.

Hassleskatten

Gården Äversta ligger mitt ute på slätten precis i utkanten av Glanshammar. En smal grusväg leder fram till husen, och vidare upp mot den större vägen. Gården Hassle ligger i princip granne med den här. Stenfragmenten ligger idag i ett litet sidorum till lagårdsbyggnaden. Inte så lätt att veta!

Gårdsplanen