runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Närke
Närkeslätten
Glanshammar


Nä 31 Södra Lunger, Götlunda 

Lungerstenen
"Kung Sigges Sten" är en tämligen enkel sten till sin utformning - men den har desto fler historier och intressanta fakta kopplat till sig. Själva runstenen står i en båtgrav på ett långsträckt gravfält och den har en spännande "felristning". Dessutom finns det en liten ristning till på en häll intill båtgraven!

Enkel ornamentik i form av en liggande orm som man ser uppifrån. Runorna är ovanligt stora och tydligt huggna. Ormslingan påminner om ett runblock utanför Odensbacken (Nä 15), men att finna ett samband är omöjligt. Sjövägen ligger platserna däremot väldigt nära varandra.

Åldern på stenen är troligen tidigt 1000-tal, pga R-runan i ordsluten och den enkla ornamentiken - det runda ögat på ormen ger också en fingervisning om stenens datering. För intresserade betyder 'keiR' spjut, och 'lifR' man. Ovanligt dock att ha ett palatalt R inne i namnet, och inte enbart i ordslutet.


helgulfR : auk : keiRlifR : þeiR : kerþu (bru?) :
eftiR : sigmunt : bru
þur sin

"Helgulf och Geirleif, de gjorde (bro?) efter Sigmund, broder sin."

Lärda runologer hävdar att verbet i inskriften (kerþu) är ett felristat ord, där ristaren först skrev 'keþru', varefter han upptäckte felet och ristade om ordet. Det tror inte jag, för tittar man på 'r'-, 'b'- och 'þ'-runorna på stenens övriga platser, så är det lätt att läsa in ett 'bru' i ordet. Det verkar troligare att ristaren de facto har gjort ett misstag, men detta upptäcktes först efteråt, och felet bestod istället i att han glömt ett ord - nämligen bro! Man kan läsa i en fotnot i Närkes runinskrifter att en S. Lindqvist tyckte likadant 1963, men hans teori avfärdas utan vidare. Jag håller faktiskt mer på Lindqvists teori än övriga auktoriteter. Se på bilden här nedanför och bedöm själv!
Kung Sigges sten

Som bilden ovan avslöjar står stenen i en gammal båtgrav.
"Gjorde bro"

För att hitta till Kung Sigges sten åker man först till Götlunda. Där svänger man söderut mot Lunger som man kommer till efter omkring tre km. Vik av mot söder igen (skyltat med Lungers hamn) och följ den gamla vägen i ytterligare ett par kilometer. Straxt följer vägen den grusås som sträcker sig ända ut i Hjälmaren. Den riktigt gamla vägen gick förstås ovanpå åsryggen, och här finns även ett långsträckt gravfält, som nu är alldeles igenslyat. Precis innan de öppna fälten på vänster sida övergår i skog ska man hålla utkik efter en liten parkeringsficka på höger sida om vägen. Det är bara en röjd gräsyta, så det är lätt att susa förbi. Parkera där och följ bara stigen ett tjugotal meter upp på åsen!
Varför kallas stenen Kung Sigges sten? Kunde bönderna i trakten hjälpligt läsa runor? Kungatiteln lär Sigge ha fått av att man förr hade några lokala platser som kallades Kungsrik, Årik, Korik, Goxrik etc, och att det är dessa 'riken' som han fordom ansågs ha varit kung över. Stenen står invid ett gravfält, och själva stenen på en båtgrav, vilket är ovanligt. Därför har man spekulerat i om stenen ursprungligen kan ha stått på annan plats, något som jag tycker styrker teorin om att det står 'bro' på den. O.Celsius skrev i Svenska runstenar att

"bönderna på orten kalla thenna stenen Konung Sigges sten,
som kunnat många konster, och warit 12 alnar lång, neml. så
lång som dess graf..."


Ett tag gick en körväg över graven som delvis var förstörd, men genom jägmästar Totties försorg iordningställdes skeppsättningen i ursprungligt skick 1864.


Sven och Rulle
Bredvid själva runstenen finns en sten i marknivå som också bär ristade runor. Men tittar man lite närmare på formen och stavningen så inser man att detta är ett verk av två grabbar på 20-talet någon gång som ristat in sina namn. Det står 'suin rutle', men vid skärskådan ser man att det står Sven och Rulle.