runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 113 Kolunda

Den gamla kolundastenen
Denna sten är kanske den äldsta vikingatida runstenen som finns i Södermanland. De lodräta runbanden och avsaknaden av ornamentik gör att man snabbt inser att det är fråga om en tidig ristning. Dessutom är vissa av runornas utformning ålderdomligare än på senare stenar, framför allt gäller detta m-runan som nästan har den äldre "maskros"-formen på bistavarna. Allt detta gör att stenen troligen härrör från andra hälften av 900-talet.

Själva stenen är tämligen liten - bara någon meter - men inskriften är desto längre. Den är dessutom avfattad på ett alldeles eget metriskt mått, som Brate kallade Kolundastrofen. Otto von Friesen tyckte däremot att texten inte har någon versform alls.

Den här stenen hittades faktiskt inuti en gravhög! Förmodligen har den varit placerad ovanpå från början, men genom åren som passerat sedan den restes, tycks den sakta men säkert ha sjunkit ner i jorden och dolts av överväxande gräs.

Fyndet av denna sten visar lite av hur det var för inte alltför länge sedan med fornminnesvårdandet. Många stenar som stått i 700 eller 800 år försvann faktiskt under 1700- och 1800-talen, tvärtemot vad många tror. Det var vresiga bönder, skrockfulla drängar eller mörkrädda pigor som såg till att runstenarna i närheten vältes, myllades ner i jorden eller helt enkelt sprängdes för att tjäna som fyllnadsmaterial i någon bro eller stenmur. Den här stenen har ett lite motsatt öde, för det är tack vare att en bonde år 1856 fick tillstånd att gräva bort en gravhög som stenen kom fram ur jorden! Dybeck har beskrivit händelsen enligt den bruna texten under transkriberingen här nedanför.

þaiR : setu : stin : suniR : þurkitils : auk : fulku
hiar : fadur : auk : muþur : eftiR · kiarþu · trikila :

"De satte stenen, sönerna av Torkättil och Folka; här efter fader och moder gjorde de manligen (minnesvård)."

"Hösten 1856 hade en äldre man efter erhållet tillstånd begynt upptaga ett mindre åkerland å höjdens östra sluttning. Å platsen var en rund grafhög, tolf alnar nedomkring och två alnar hög, hvars utjämnande kostade mycken möda, hälst han omgafs af en fast och tät fotkedja, samt svåra stenar voro ålagda äfven inuti. Den ihärdige hade dock ensam hunnit arbeta sig till midten af kullen, der en liggande större sten mötte och till hvars bortförande han måste anlita biträde. Då nu stenen blifvit ren från öfverliggande jord, fanns hans ena uppåt varande flatsida ega runristning. Vid fortsatt gräfning der stenen legat, träffades ett större lager av kol, blandadt med smärre ben, hvilket lager sträckte sig från midten nästan fram till fotkedjans nordliga del. Närmare undersökning skedde icke."
Alla stenarna

De tre stenarna vid Kolunda gård