runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 97 Jäders kyrka 

Runstenen vid kyrkan
Detta är ytterligare en i raden av runstenar som kommit fram vid ombyggnationer eller restau-
reringar av kyrkor. Just den här stenen låg cirka en halvmeter under kyrkans golv, strax norr om mittgången. Anledningen till att man tog upp golvet 1866, då stenen hittades, var att orgel-
läktaren skulle byggas om.

Runstenen står rest vid kyrkans sydöstra hörn, och bredvid hittar man Sö 96, som är en Ingvarssten. Som synes är ristningen tämligen nött och helt borta på den vänstra sidan. Ornamentiken är relativt enkel med ett litet ringkors nedtill och några böjar från runslingan upptill.

Ett mycket ovanligt ord finns med på stenens gavel, nämligen "fostra". Ordet kan betyda fosterson, fosterfader eller fosterbroder, men eftersom den avlidne har en son verkar "fosterbroder" troligast.

asgautr : raisti : stin : þena ---
: fa
þur : sin
x fostra : arna

"Asgöt reste denna sten efter (NN) sin fader, fosterbroder till Arne."

Det finns svaga spår efter ristningslinjer även på det bortnötta området, och det verkar självklart att "þena" har följts av ett "eftir", särskilt som det verkar ha funnits en r-runa på rätt plats. De två sista runorna innan "faþur" kan ha varit "rl" eller "rt". Ett förslag från Wessén är att det stått "eftir iarl", alltså "efter Jarl". Det grundar han på att just namnet Jarl förekommer på en av stenarna från det närliggande Vävle, Sö 103.
Som man kan se på bilden fortsätter ristningen på runstenens vänstra gavel
Stenens sida