runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 363 Tumbo kyrka 

Runstenen
Det här är ytterligare en runsten som togs fram i samband med restaurering av kyrkan på 1930-talet. Stenen låg i markytan som en av grundstenarna till den gamla absiden, och efter att kyrkoherde Lagergren skickat brev till riks-
antikvarien fick man tillstånd att plocka fram den.

När kalkbruket på ristningsytan avlägsnats kunde man se spår efter färg i linjerna, men efter en analys av färgen rör det sig troligen om en kemisk reaktion mellan kalket och själva stenen.

Runstenen står nu mittemot Sö 362, och det är väl ganska uppenbart att det rör sig om samme ristare, som dessutom säkerligen har ristat flertalet av stenarna kring Tumbo. Den här stenens inskrift innehåller namn som kanske även hör samman med Sö 84, men enligt Wessén rör det sig emellertid inte om samma Östen och Torsten. Se dock ovan nämnda runsten för min syn på saken!

· aystin · raisti · stin · at · þorstin ·
faþur · sin · kuþ · hiolbi · ant · : þorstinR

"Östen reste stenen efter Torsten, fader sin.
Gud hjälpe Torstens ande!"

Förutom ornamentik och samband mellan namnen finns det stora likheter även i ortografin mellan stenarna kring kyrkan. Se t.ex formen 'hiolbi' med o-runan, och genitiv-R i 'þorstinR' istället för s.


Tumbo kyrka
Tumbo kyrka